Om vores målgruppe

Om vores målgruppe

  • Hjemløse mænd over 25 år.
  • Mænd med et behov for botræning, støtte og stabilisering inden udflytning.
  • Være selvhjulpen og kunne opretholde en rimelig standard af rengøring på eget værelse og fællesområder. Beboeren kan ikke være plejekrævende, men skal være mobil.
  • Kunne holde og forestå egen hygiejne.
  • Være motiveret for, at deltage i fælles aktiviteter og et gangfællesskab.
  • Man skal have opholdstilladelse.
  • Være psykisk velfungerende dvs. at beboeren ikke har en udadreagerende adfærd.
  • Vil indgå i et forpligtende samarbejde med personalet bl.a. om udarbejdelse af en opholdsplan.

( for borgere til § 107 er det ikke et lovmæssigt kriterium at være boligløs).

Det er tilladt for beboerne at være i substitutionsbehandling med bl.a. metadon eller anden lægeordineret medicin, dog uden sidemisbrug. Det er ikke tilladt at være aktiv stofmisbrugende på Kollegiet.

For § 107 tilbuddet er det gældende, at beboerne har behov for en længerevarende pædagogisk indsats, inden de er klar til selvstændig bolig. Enkelte beboere er indstillet til anden boform og afventer endeligt tilbud.

Beboerne i både § 107 og § 110 er kendetegnet ved at have multiple psykosociale problemer. En stor del af beboerne har misbrugsrelaterede problemstillinger, der påvirker deres somatiske tilstand og deres sociale forhold. Mange har svært ved at efterleve de forventninger, som bl.a. jobcenter og andre offentlige myndigheder har til dem. De har ofte intet eller begrænset netværk, få interesser og økonomiske problemstillinger. Det er ligeledes kendetegnende for målgruppen, at de er psykisk sårbare og få har psykiske diagnoser. En del af målgruppen oplever ligeledes en kulturudfordring bl.a. i forhold til generel samfundsforståelse og integration, idet nogle er af anden etnisk herkomst.