Kollegiets værdier

Kollegiets værdier

“En aktiv vej til et meningsfuldt liv”

Med vores værdier ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger, der ligger til grund for det daglige arbejde på Kollegiet. Vores mål er at sikre faglig kvalitet og omtanke i det daglige arbejde, samt at værne om de gode relationer – til kollegaer, beboere og samarbejdspartnere.

I vores daglige arbejde kommer vi ofte til at stå i vanskelige – og udfordrende – etiske dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal handle: Hvor langt skal vi gå for at sikre den enkelte et godt og meningsfuldt liv? Hvordan bakker vi bedst muligt op om den enkeltes udfoldelsesmuligheder – uden at det går ud over fællesskabets trivsel? Det er således vores mål, at vores etiske profil – i sin helhed – skal fungere som et refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at den enkelte kan trives og opleve en meningsfyldt hverdag på Kollegiet.

Vores tre værdier understreger vores menneskesyn og indignation, og er værdier som afstedkommer handling. 

Ambitiøs
Vi vil være ambitiøse på vores beboeres vegne. Vi vil gerne udfordre gængse metoder og vaner i vores arbejde ved at forholde os kritisk og undrende ved hjælp af krav og forventninger til eksisterende metoder og tilgange til arbejdet med de socialt udsatte i samfundet.  

Når vi er ambitiøse på vores beboeres vegne er det blandt andet fordi, vi vil lære dem at tage ansvar for eget liv. Vi vil vi give dem modet til at tro på egen formåen og derigennem give dem muligheden for at handle ud fra egne visioner.  

Værdighed
Alle mennesker er født til frihed og har samme menneskeværd og samme menneskerettigheder. Mennesket er frit, selvstændigt og værdigt og individet har ret til at råde over sit eget liv. Værdigheden udspiller sig også relationelt og vi har dermed en magt over den andens værdighed. Vi kan nemt fratage den anden værdigheden eks. ved at tale nedsættende. Vi har derfor en forpligtigelse til at tage vare på den andens værdighed. 

Autentisk
Vores intention er at være ærlige, oprigtige og transparente i dialogen med vores beboere, såvel samarbejdspartnere og hinanden.